• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Set Vip Tháng 09/2020

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Danh sách xét víp tháng 09 từ ngày 01/09 - 30/09/2020. Sau bảo trì chiều nay các nhân sỹ đến lễ quan để nhận VIP.

1601523031643.png
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
EXP VL

…•ÄMËpÄ•…B¸…§¹o…Ä•1618862165393
AÙDiÙ§µÙPhËt1405118922330
TiÒmLongÙV«Thñ1370883921551
NDÙEmmaÙWatSon1325904759163
•…ÙThÇnLongÙ…•1281067629165
ÙÙTayÙCh¬iÙBèÙGiµÙÙ1243869307297
ÙÙMissThñyÙÙ1236258450921
ÙTrïmÙCá1230082028076
…ÄThÌm•ThÞt•†hã1050069046235
CCÙThËpÙTamÙMuéi893465109443
…ÄBuån•ThiÖt•†hø888657309238
•…Ahihi…§å…Ngèc…•769483267277
•HoµngÄYÕn•685186430780
•1stÙNo1ÙCôcÙG¹ch•667522395389
•TiÓuÙB¸ÙV¬ng•521275675833
sieutocdo507803607864
•SÊmÙÄÙT©yÙB¾c•484694517938
•Ù1stÙL·oħ¹iÙ•Ä476171758161
Ä…§éc…C«…Cöu…KiÕm…Ä467488068556
HuyenThietKiem434116661112
badaochieuhoi396054396101
MTÙD¬ngGiaLÐp392898628615
BñmÙYªu362006231810
YªuÙAnhÙV×ÙAi350541058539
HoµngÙPhiÙYÕn343412686772
••V¹n•KiÕm•V¬ng••342581798342
ÙB¶oÙNgäcÙ342168898856
rongxanh317232619732
…T©n•Phan•ThiÕt…86313470822237
ÙV¹nVËtCói§ÇuÙ296319511053
CTCÙAzukoTK296241952855
NDÙL·ngÙTöÙSay291396917278
NgùL©mQu©n291027736160
Th¸iÙCùcÙT«nÙS290131665806
Hång•ThÊt•C«ng286848026801
…•Ä¸t…Chñ…bµiÄ•…281904832883
ChimÙChÝchÙChße278659055659
CFC¯§iªu275867531837
…•Ngêi…Ph¸n…Xö•…275437986485
ZamZamCoNuong272313479515
ÙLýÙM¹cÙSÇuÙ268895042258
MuèiÙTiªuÙChanh267973660909
MissHoµiAn261586768373
NDÙBãngXµBang261419130118
PainKiller256593425263
…LongÄÙHoµng•§Õ…255656640989
cuongphong254137722760
THANHLAN251034852392
NDÙbacÙsyÙtamÙthan250784718796
H¹tÙBôiÙLÏÙLoi250614355731
ThÝchÙNhÙThÕ241618555766
°HN°¤ngTø¬ng233934250262
TrëngÙTéc232465186012
MTÙL·o•§¹i228468970675
MrsGiang226615500986
TamThapMuoi212267601915
N¾ngÙCùcÙ§¹iÙS204566033137
zZVoTinhDaoZz203548582159
L·nhÙHuyÕt203241473157
Nh¹cÙPhi198797597868
BóÙChiÙThªmÙGhiÒn192508121126
vthankiemv189909813737
•MTV•Ù…Meo•Linh…189163743352
lymautrinh186758379093
SÇuÙThiªnÙThu171337306514
ThÝchÙPh¸ÙRèi161332475962
Luxipe159678013609
HiÖuÙTrëng157633037743
•Ä…ót…Gia…Lai…Ä•…81155562793280
PhiÒnMuén…Lµ…Bå§Ò153574001848
MuaÙB¸n151794115580
Qu¸ÙNguyÙHiÓm149002183886
ÙÙLýÙThiªnÙThiªnÙÙ148022356659
3luong139548696553
TêÙRung127339604122
°Níc°M¾tÄCña°Quû°125523790678
ThóVuiGiªtNguoi120982413773
ThÝchTh×LËp119539961215
timkiem118161941242
HongLoan114596004671
•TamMuéi•114336312374
ÙPh¹mÙL·oÙL·oÙ113715356672
MissKim113440083076
CrisTiNa109301807123
……••S©uÄÄRîu••……108755435067
…Hennessy•XÄO…108097928645
Ä•…Phong…HuÕ…•Ä…75106457040746
•ÙHoµngÙAnhÙLªÙ•106251750742
ÙB¹chÙMyÙ¦ngÙV¬ngÙ104936126891
zQuÐtL¸§az104256677455
Nhoc0nline103985021235
clapcvanzz102456833229
B¾pÙNÌÙC¹pÙ§i102087324458
HongYen101375790516
VâÙ§angÙTuyÖtÙKü100955403840
PK³Don110100920358604
LeoÙNard100903326680
LiÔuÙDuÙMi100639186199
MocThanhThanh99419764800
C¸nhÙHoaÙHångÙD¹i89731923179
 
Sửa lần cuối:

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
EXP KK

o0oHuyÒnAnho0o760907410546
Ä•M·…Siªu737618222568
STÄÙThÇnÙLong684408923858
Minh•Nhùt501557819432
o0oHuyÒn•Anho0o500541741200
L¾cÙLÐo429182443630
NguyÖt•Vò426723532346
Ä•GHÙTu…ThÝch…§¹o412308061737
ThÝch§ñThø411998461516
VIETJET401191930084
ÙÙÙÙKingÙDevil391586541893
TÈyTñyKinh379620849175
L©mÙÙTÆc377185981097
zz3my3uzz335481605818
MétKiÕmN¸tChym311959740699
oOParisOo305285277883
M·nhLong272284568703
NgøaÙGhª262718263982
ÙBoyThêi§¹iÙ261683268517
TïngÙBiÙNguyÔn257431544596
ÙQu¸ÙNguyÙHiÓmÙ252582907371
xxDatMazz251665273363
ChiDau248735309555
BiaÙ¤m245669470093
Iphone10241528704719
§¹oÙNh©nÙTuæiÙDËu234897450829
KimNguyªnB¶o234463985864
ThiNguyÔn230862215131
V¬ng•§¹o•Nh©n225361213829
S¸tÙMécÙLong220697703651
ThÇnÙD©m216686917350
ÄRonaldoÙ09199601835625
0ÄGiÄLaÄ0ÄThe193875910398
TöÙThÇnÙVâÙL©m190693459296
STÄÙNgaÙMy183840924130
STÄÙThóyÙYªn182257109861
H§ÄÙArianaGrande181654138751
STÄÙ§êngÙM«n178438915259
GHÙCÇyÙLµÙDog175304969429
o0oLinh•Anho0o173348393240
Poseidon171337447141
STÄÙLighTing171270992133
STÄÙTamÙPhong165680401923
GHÄÙBÞÙÙep158732261104
•L÷•Bè•157433098008
H·yLµCHÝnhM×nh157378996098
NamÙH¶i157183856513
TiÓuÙLýÙTµngÙ§ao153435044564
B¸nhÙBÌoÙV«ÙDông152837654961
Bi¡nCøc152832434657
Ä•L÷…Phông…Tiªn152740717741
XiLanh152580136888
JAjAshuup152017828467
TiÓuÙQuû148005886811
TïngBi145717056125
Shinnosuke144917648511
MétThêi§amMª143516116697
ZzzGiaC¸tLîngzzdv143123256601
SonGoku140812546904
ÙÙChïyÙCaÙCaÙÙ138676390929
ThiªnÙThñÙPhËtÙGia135190116328
ChÞHaiVòngTµu135013268382
H§ÄÙMirandaKerr134158502333
GÆm•NhÊm•Kû•NiÖm130442774065
o0oHuyÒnBµo0o130414169309
§éc•C«•CÇu•B¹i128918753768
TÜnhÙTõÙT©m128594254920
TUILAAI128571270899
§¹iÙThiÕuÙGia128277733635
ChymCã§éc127835110264
zCyberMatrixz125733332017
Qu¸chÙTØnh124287839793
ThÝchTh×ChÕt123850792108
B¸V¨n§¹o122964107904
V«•C¶m122249794801
B¸oTÝm121882182792
B¸oXanh121835575826
BuomToQua121745373594
tyvipe121500000002
caytien2312321121500000001
caytien1123121500000000
MUASAOBANG120491961409
41ÙQuúnhÙLu120377105010
TiÓuChiªu119955086075
Adi®µphËt119633136053
T©yÙThi119377768404
SÙWÙAÙT119165015358
Siªu•QuËy118952705992
GHÄÙBãngÙMa118306868754
ThÇnÙL«i117850055209
DÊuChÊmHÕt117572443036
CBAÙPhôHuynh117177487862
PhiLongT¹iThiªn117009970997
HöiÙBñmÙEmÙ§i116564355886
SÙV¬ng115846114997
zZZukaFryZz115585166310
GHÄÙBeoÙ§ÑpÙTrai115541202915
LçTöKÝnh115258870208
zZJennyFryZz114998482868
GGBiTOneZ114589764336
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
EXP TS

MWGÙL·oÙNhÞ438483223842
BOYÙAK420632728400
ThiªnÙKiÕmÙV«ÙDanh411551510551
•KayÙTrÇn•384990103682
MWGÙTuyÕtÙLiªn334156553222
MWGÙNgäaÙThiªn254004457670
KUÙBOY245728506415
MWGÙL·oÙTam227724931253
ÙV«ÙThêngÙ225995387464
V¹nÙNgµyÙSÇu220707942439
CLBuffPro01204326867487
LHQÙDuyÙNg·Ù§écÙT«n202912248484
HappyÙGirl201966768096
…Thu•Ng©n…199482160500
HÕtÙTh¬ngÙC¹nÙNhí197346298480
MWGÙXÞt193580167381
MWGÙH¾cÙPhong178437715577
ProVLTN172000000000
…B¹ch•Long…142142719727
Vip§iHäc130720299269
MWGÙH¾cÙLong130214539164
MWGÙHáaÙThÇn126351974542
ThuyThienNhu125860163436
HappyÙHouse117956973685
TrungDuongPhai116758164581
TiÓuÙSam109793854749
MWGÙCaVe85410441662
H§ÄÙHïngÙKª85114213009
B¶oÙThytis85057394573
MWGÙTrïmBoss84960143849
MWGÙTh¸nhÙT¨ng84646689668
MWGÙL«iÙThÇn84371597052
LinhLinh84006482542
Tr©mÙAnh82677914734
óiÙzêiÙ¬i80055548682
ThËpÙTøÙN¬ng77985429252
ÄChiªuMinhÄ77530764553
TSÙTriÖuTöLong76990598501
§õngCãTiaSÞp76403670292
KiepTheoSau76058902546
VuongHo75304171434
oOTuyetTinhCa0o74757807979
HappyÙBoy73251641229
QuûÙKhãcÙThÇnÙSÇu73084395948
L¸iÙM¸yÙBay72494138087
OnlyOneKnife72494063368
•Royal•72468728694
HappyÙCook72372537995
TieuMy72310109461
Xo¸yÙBayÙShÞp72301800423
HappyÙDoor72145055281
DiÔmÙMy72027932034
MWGÙKimÙDung72002000000
MWGÙThÇnÙThiªn72001100000
TiÓuÙB¨ng72001000000
HappyÙLand72000500000
TiÓu•Ä•Ng72000200000
ThanhQuyªn72000000001
NTTVoDang72000000000
MwgRyan69074438414
NgocKyLan67799136008
EmÄG¸iÄMa63436245884
OnlyOneStorm56128725992
MWGÙTuyetÙnhi53732980697
DocTinh53224858576
…TiÓuV¬ngGia…53085623098
•••CRÄÙCaveÙÄ•••52714087975
Xo¸yÙBayÙ¸o52383300497
Xo¸yÙBayÙM¸y52379000704
zZzDMonzZz52373900891
NgoVyVy52372600498
MWGÙThienÙKim52358013263
o0oNgocKyLano0o52310094976
TMÙB¨ngÙNhiÙ52283071101
Xo¸yÙBayÙV¸y52221100000
MWGÙAnThur52204074078
caylua1652182974157
MWGÙNghinhÙLan52182684352
YenThuyNhi52157741331
NçiÙKhiÕpÙSîÙVâÙL©m52089100000
zZzThuyYenzZz52074962050
ThachLuuMoc52073238448
caylua1852041574256
TMÙTiÓuÙTöÙ52039900000
MWGÙTuyÕtÙT©m52005700000
MWGlua552002100000
zZz5DoczZz52001000000
VuongLong52000000003
NTTCao00352000000002
NTTCao52000000001
AresX752000000000
…H¾c•Long…51589276401
Kimochi50987329902
oooHoangDungooo50071616100
SonaDamDang47425799691
Persephone39494980730
ÄHµmQuangÄ38446085750
B¹chÙThiÓn32903256156
HueNang28414204780
PhËtÙGiaÙ124288628952
 

Bảo 69

Thiếu Nhi
Tôi chuyển momo và yêu cầu xử lý nạp car từ hôm qua tới bây giờ , có GM nào xử lý ko nói mẹ 1 tiếng đi cho tôi biết dùm đi...ko thì nói ko để ngta đi mua car điện thoại nạp cho dể , làm ăn cái cc gì riếc ko có 1 thằng GM nào hỗ trợ trực tuyến để xử lý cho ngta...đừng mang lý do đám cưới của GM khác hay đám cúng cơm nhà GM nọ ra trình với bài nữa nhé...dm bực vãi lồn .
 

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Tôi chuyển momo và yêu cầu xử lý nạp car từ hôm qua tới bây giờ , có GM nào xử lý ko nói mẹ 1 tiếng đi cho tôi biết dùm đi...ko thì nói ko để ngta đi mua car điện thoại nạp cho dể , làm ăn cái cc gì riếc ko có 1 thằng GM nào hỗ trợ trực tuyến để xử lý cho ngta...đừng mang lý do đám cưới của GM khác hay đám cúng cơm nhà GM nọ ra trình với bài nữa nhé...dm bực vãi lồn .
chuyển momo nếu ban chuyển FPT thì bên họ không ghi nội dung ck sang nên bên mình k biết tài khoản nào để xử lí, những lúc như thế này ban pm tại Fb g4vn để có thể xử lí nhanh hơn và chụp lại hóa đơn để bên mình xác minh ban nhé
 

Bảo 69

Thiếu Nhi
chuyển momo nếu ban chuyển FPT thì bên họ không ghi nội dung ck sang nên bên mình k biết tài khoản nào để xử lí, những lúc như thế này ban pm tại Fb g4vn để có thể xử lí nhanh hơn và chụp lại hóa đơn để bên mình xác minh ban nhé
Ko cái lồn chứ ko biết , tôi đâu pgair lần đầu tiên chuyển momo , có chụp hình đăng hình ảnh rỏ cở đó còn đồi gì nữa...
 

gaquay

Mới Lớn
chuyển momo nếu ban chuyển FPT thì bên họ không ghi nội dung ck sang nên bên mình k biết tài khoản nào để xử lí, những lúc như thế này ban pm tại Fb g4vn để có thể xử lí nhanh hơn và chụp lại hóa đơn để bên mình xác minh ban nhé
admin nói chuyện với cái thằng súc vật đó làm gì cho mệt, cứ đúng quy định và quy trình mà làm, còn nếu lập lờ đánh lận con đen thì cho nó phắng cmn đi, trong game nó cũng lừa đảo biết nhiu người, thể loại này thì cho nó đi ăn cứt đi admin!
 
Top