• BQT G4VN xin chào tất cả các thành viên của Võ Lâm G4VN. Chúc tất cả các thành viên onl vui vẻ.

Thông Báo Set Vip Tháng 05/2020

Hỗ Trợ

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Danh sách xét víp tháng 05 từ ngày 01/05 - 31/05/2020. Sau bảo trì chiều nay các nhân sỹ đến lễ quan để nhận VIP.

1590986476378.png
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
TOP EXP VÕ LÂM

ÙÙTayÙCh¬iÙBèÙGiµÙÙ1448009097131
TiÒmLongÙV«Thñ1367462747111
AÙDiÙ§µÙPhËt1210281073785
NDÙEmmaÙWatSon1205526761563
ÙTrïmÙCá1204754172481
ÙÙMissThñyÙÙ1023127511457
•HoµngÄYÕn•1022701397300
…•ÄMËpÄ•…B¸…§¹o…Ä•973561112672
zZVoTinhDaoZz936515499995
•1stÙNo1ÙCôcÙG¹ch•873903976427
•Ù1stÙL·oħ¹iÙ•Ä835270106674
CCÙThËpÙTamÙMuéi826722489266
……••S©uÄÄRîu••……780937378239
Ä•…Phong…HuÕ…•Ä…75626327770646
•SÊmÙÄÙT©yÙB¾c•619302173782
•…Ahihi…§å…Ngèc…•580564827114
HoµngÙPhiÙYÕn414396451607
Ä•MÌoÄÙHoang•394754380383
Ä…§éc…C«…Cöu…KiÕm…Ä394642291519
PainKiller385875909495
MTÙD¬ngGiaLÐp385820496315
JAV…So¸iÄCa•6666331289159980
MissHoµiAn329277112069
C¸nhÙHoaÙHångÙD¹i283810560620
ChimÙChÝchÙChße253048643435
HiÖuÙTrëng246964544909
SÇuÙThiªnÙThu218387967289
•…ÙThÇnLongÙ…•185078426244
•MTV•Ù…Meo•Linh…182076799960
CTCÙAzukoTK169905228237
PhiÒnMuén…Lµ…Bå§Ò166896314918
…LongÄÙHoµng•§Õ…161314086152
ÙLýÙM¹cÙSÇuÙ152653536218
•ÄÄ……•KÝchÄGç•……147451927719
ÙÙLýÙThiªnÙThiªnÙÙ146380260077
0oMrTino0146262193044
ThÝchÙNhÙThÕ146133215561
…•DÝnh•LµÄPhiªu•…143553833868
…Hennessy•XÄO…143211882586
ThóVuiGiªtNguoi138638437739
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
TOP EXP KIẾM KHÁCH

S¸tÙMécÙLong2256619885023
NgøaÙGhª2058295989201
TÈyTñyKinh872486315190
0ÄGiÄLaÄ0ÄThe865088678351
ÄTiÓuÄÙ•My•840832829617
o0Paris0o795704456865
Ä•M·…Siªu780524298617
GHÄÙBÞÙÙep765574958677
STÄÙThÇnÙLong738709635540
Minh•Nhùt735092078847
•Nøng•ÙLµÄChÞch681832978815
AnhÙLµÙ§¹iÙCa673317797833
H§ÄÙArianaGrande623584045682
ÙÙÙÙKingÙDevil623045316665
o0oHuyÒnAnho0o610796983911
MNÄÙ•Mon•591875363169
Adidaphat584979459553
zZThÝchVÐtM¸ngZz568095336313
ThÝch§ñThø567967155243
MocChau541276482836
NguyÖt•Vò517752136513
ThiªnÙThñÙPhËtÙGia488200553986
VIETJET425303249422
MétKiÕmN¸tChym407240913786
BinÙChãÙ§iªnÙ397102505617
ElÙPulga370675834080
TöÙThÇnÙVâÙL©m362512808902
ThÇyÙSÙ¡nÙThÞtÙChã340402923331
NgaMyChiÕn330504967408
BuomToQua306783683083
ThÇnÙD©m286100376723
LçTöKÝnh270211506461
L©mÙÙTÆc269375347804
CBAÙPhôHuynh260526815174
STÄÙTamÙPhong259927622592
KimNguyªnB¶o253834163071
§¹oÙNh©nÙTuæiÙDËu250225153342
NamÙH¶i246578959628
zZZukaFryZz243950335418
Iphone10241205395778
 

GM001

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
TOP EXP TAM SƠN

HappyÙGirl404883651260
TSÙTriÖuTöLong384730954492
MWGÙL·oÙNhÞ247472931366
HappyÙHouse232967882391
BOYÙAK228684042910
KUÙBOY225053558162
MWGÙL·oÙTam222963986757
TiÓu•Ä•Ng222681234070
ThiªnÙKiÕmÙV«ÙDanh208349620019
V¹nÙNgµyÙSÇu207610513861
HoµngÙPhñÙThiÕuÙGia207574852150
ÙV«ÙThêngÙ207010095912
TMÙTiÓuÙTöÙ206610946963
VuongLong202076842171
MWGÙTrïmBoss198768289623
VuongHo198095565472
NháÙ§µN½ng196264705187
3T•Bar¾c¤baThi195872996027
ÙL·oÙKenÙ195714362158
Kimochi195201655030
AresX7194563147960
LçiÙHÖÙThèng194429659905
TSÙTriÖuTøN¬ng193893026660
B¾cCäp193416422550
TíngÙC«ng193396500796
EmÄG¸iÄMa193147782456
TiÓuÙB¨ng192338520080
•Qu¸•§am•Mª•192014000075
AnÙNhiªn192000300705
Vipheheh191856370600
ThËpÙTøÙN¬ng188600517682
TSÙTriÖuTöMuéi187814551627
TiÓuV¬ngGia187543101057
ÙHËuÙNghÖÙ185665572821
MWGÙL«iÙThÇn184287434959
•KayÙTrÇn•178077709618
TiÓuÙSam175126451443
Th¶oÙ§µN½ng173598281625
ÄChiªuMinhÄ168995213366
Pooh9999162130429629
 

Sopcast

Thành Viên VIP
TOP EXP TAM SƠN

HappyÙGirl404883651260
TSÙTriÖuTöLong384730954492
MWGÙL·oÙNhÞ247472931366
HappyÙHouse232967882391
BOYÙAK228684042910
KUÙBOY225053558162
MWGÙL·oÙTam222963986757
TiÓu•Ä•Ng222681234070
ThiªnÙKiÕmÙV«ÙDanh208349620019
V¹nÙNgµyÙSÇu207610513861
HoµngÙPhñÙThiÕuÙGia207574852150
ÙV«ÙThêngÙ207010095912
TMÙTiÓuÙTöÙ206610946963
VuongLong202076842171
MWGÙTrïmBoss198768289623
VuongHo198095565472
NháÙ§µN½ng196264705187
3T•Bar¾c¤baThi195872996027
ÙL·oÙKenÙ195714362158
Kimochi195201655030
AresX7194563147960
LçiÙHÖÙThèng194429659905
TSÙTriÖuTøN¬ng193893026660
B¾cCäp193416422550
TíngÙC«ng193396500796
EmÄG¸iÄMa193147782456
TiÓuÙB¨ng192338520080
•Qu¸•§am•Mª•192014000075
AnÙNhiªn192000300705
Vipheheh191856370600
ThËpÙTøÙN¬ng188600517682
TSÙTriÖuTöMuéi187814551627
TiÓuV¬ngGia187543101057
ÙHËuÙNghÖÙ185665572821
MWGÙL«iÙThÇn184287434959
•KayÙTrÇn•178077709618
TiÓuÙSam175126451443
Th¶oÙ§µN½ng173598281625
ÄChiªuMinhÄ168995213366
Pooh9999162130429629
sao chưa có tên XAnh lá vậy Ad ???
 
Top